PROFIL 4 2019

EDITORIÁL / From the Editors
Silvia L. Čúzyová a Noro Lacko
TEKUTÁ IDENTITA / LIQUID IDENTITY
Norbert Lacko: Rámce modernity: podoby kritického myslenia (Na príklade a prostredníctvom Foucaultovho projektu historickej ontológie nás samých ako podmienky estetiky existencie, teda praxe stávania sa iným) / Frameworks of Modernity: Forms of Critical Thinking (Using the Example of Foucault’s Project of the Historical Ontology of Ourselves as Conditions for the Aesthetic of Existence, or Practice of Becoming Other)
Silvia L. Čúzyová: Pokus o prekročenie resentimentu v hľadaní tradície / Attempt at Transcending Ressentiment in Seeking Tradition
Jerry Saltz: Môj život neúspešného umelca / My Life As a Failed Artist
PROFIL PROFILU/ PROFIL OF PROFILE
Michal Huštaty
Slivia L. Čúzyová: Umelec/kurátor/pedagóg/aktivista – syntéza a symbióza dneška / Artist/Curator/Teacher/Activist – Synthesis and Symbiosis of Today
FEM POZITÍV/ FEM POSITIV
Noro Lacko: Anna Daučíková: Sedem nasmerovaní tvarovania / Seven Guidelines of Morphing
Anna Daučíková: Sedm taktických rad pro tvarování / Seven Tactical Advices for Morphing
RECENZIE VÝSTAV / EXHIBITION REVIEWS
Silvia L. Čúzyová: Dirk Braeckman: „Nie som rozprávač príbehov“ / Dirk Braeckman: “I’m not a storyteller”
Jozef Cseres: Gladwellove imerzívne výlety za vznešeným / Gladwellʾs Immersive Trips After the Sublime
FEMINISTICKÁ AVANTGARDA / FEMINIST AVANT-GARDE
Jana Oravcová: Chuť raja: Priestor, čas a (kritická) kartografia / The Taste of Eden:
Space, Time and (Critical) Cartography
Milan Kreuzzieger: Genderové hnutí v globální aréně. Dočasný manuál / The Gender Movement on the Global Arena. A Temporary Manual