PROFIL 1 2020

Editorial / From the Editor
Iný pohľad na prírodu /Different Views of Nature
Jana Geržová: Od nemej prírody k subjektu s vlastným hlasom / From Voiceless Nature To A Subject With Its Own Voice
Francis Hallé – Žijem kreslením stromov. Rozhovor s Emanuelom Cocciom / Francis Hallé – A Life Drawing Trees. Interview with Emanuele Coccia
Jozef Cseres: Janet Laurence / After Nature
Profil Profilu
Žofia Dubová
Barbora Komarová: Neangažované krajinárstvo Žofie Dubovej / The Uninvolved Landscapes of Žofia Dubová
„Prostredníctvom krajiny skúmam človeka“ Žofia Dubová v rozhovore s Barborou Komarovou / “Through the landscape, I explore the human being”
Žofia Dubová in conversation with Barbora Komarová
Fem pozitív / Fem Positive
Miroslava Urbanová: Milota Havránková – Oživenie / Resuscitation (1979)
Fenomén Duchamp / Duchamp Phenomenom
Jozef Cseres: Zásadný Duchamp / The Essential Duchamp
Jana Geržová: Duchampovské reflexie. Dve poznámky k tvorbe Ladislava Čarného / Duchampian Reflections in the Work of Ladislav Čarný
Umenie – trh – komodifikácia kreativity / Art – Market – Commodification of Creativity
Gabriela Kisová: Umenie ako služba verejnosti? Kríza umeleckej kritiky a ako z nej von / Art or Public Service? The Crisis of Art Criticism and How to Move On
Veronika Vaculová Repová: Od ideologie k trhu/ From Ideology to Market
Milan Bočkay: Cena a hodnota umenia / The Price and Value of Art