Časopis Profil

PROFIL súčasného výtvarného umenia / The Contemporary Art Magazine

Časopis PROFIL súčasného výtvarného umenia, založený v roku 1990, je najstarším špecializovaným odborným periodikom pre oblasť výtvarného umenia na Slovensku. V súčasnosti vychádza v periodicite 4 čísla ročne s podporou Fondu na podporu umenia. Zameraný je na analýzu aktuálnych tém výtvarnej praxe, ale predovšetkým teórie a kritiky súčasného výtvarného umenia s presahmi k vizuálnej kultúre, ktoré sú sprostredkované pohľadmi domácich odborníčok a odborníkov, ako aj prekladmi vybraných textov zahraničných špecialistov. Cieľom časopisu je dynamizovať domácu umeleckú scénu a posilniť kritickú reflexiu a sebareflexiu rovnako interpretov, ako aj samotných umelcov.

Redakcia sleduje tri hlavné oblasti záujmu. Prvý súvisí s vedeckou časťou časopisu, kde sú publikované anonymne recenzované odborné príspevky, predovšetkým pôvodné, doteraz nepublikované štúdie, eseje, odborné preklady a odborné recenzie. Súčasťou tejto časti časopisu je aj rubrika Kľúčové termíny súčasného výtvarného umenia.

Druhú oblasť záujmu reprezentuje stála rubrika Profil, v ktorej predstavujeme mladé a najmladšie domáce autorky a autorov aktuálne vstupujúcich na scénu spolu s generačne spriaznenými kritičkami a kritikmi umenia.

Tretia priorita súvisí s našou snahou popularizovať výsledky vedeckého výskumu v oblasti súčasného výtvarného umenia a vizuálnej kultúry, preto majú v štruktúre časopisu významné miesto čitateľsky atraktívne formáty akými sú rozhovory, ankety a okrúhle stoly, prostredníctvom ktorých chceme pritiahnuť aj záujem čitateľa nešpecialistu.

Kontakt

Jana Geržová, šéfredaktorka
mobil: 0903/749411, e-mail: jgerzova@gmail.com
Michal Murin, zástupca šéfredaktorky
mobil: 0903118008, e-mail: michal.murin@gmail.com
ISSN: 1335-9770

Redakčný kruh

  • prof. Ladislav Čarný, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava;
  • prof. Daniel Fischer, výtvarník, Bratislava;
  • prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD., Ústav dejín umenia, Slovenská akadémia vied, Bratislava;
  • prof. Monika Mitášová, PhD., Katedra dejín a teórie umenia, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita;
  • Juraj Mojžiš, nezávislý kritik a kurátor, Bratislava;
  • doc. Pavlína Morganová, PhD., Vedecko-výskumné pracovisko Akadémie výtvarných umení, Praha (CZ);
  • PhDr. Katarína Rusnáková, PhD., Katedra teórie a dejín výtvarného umenia, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v
    Banskej Bystrici.
  • doc. Mgr. Anna VARTECKÁ, Ph.D., Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem (CZ)

Časopis z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Štúdie napísané pre časopis Profil boli anonymne recenzované dvoma nezávislými recenzentmi

Indexované v databázach EBSCO

Distribúcia: Mediaprint-Kappa Pressegroso, a.s.
Oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183
830 00 Bratislava 3
Ročné predplatné 7,60 EUR. Predplatné:
https://www.ipredplatne.sk/katalog-produktov/noviny-a-casopisy/profil-sucasneho-vytvarneho-umenia#subscription_period=5252
Časopis je možné zakúpiť vo vybraných kníhkupectvách:
www.alterego.sk
www.artforum.sk
www.christiania.sk
a galériách na Slovensku:
Ex Libris (SNG); Galéria Medium, Bratislava; Galéria mesta Bratislavy; Galéria Jána Koniarka v Trnave; Nitrianska galéria v Nitre; Oravská galéria v Dolnom Kubíne; Považská galéria umenia v Žiline; Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici; DOT. – Contemporary Art Gallery, Bratislava; Flatgallery, Bratislava; Galéria Schemnitz, Banská Štiavnica; Galéria Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika č. 1, Topoľčany
Predaj v Českej republike
Dům umění města Brna, Malinovského nám. 652/2, Brno
Galerie Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha

PROFIL súčasného výtvarného umenia / The Contemporary Art Magazine

Profil for Contemporary Art was founded in 1990, and it is the oldest periodical specializing in contemporary art in Slovakia. Profil is a peer-reviewed magazine focused on the analysis of the key themes of visual arts practice, but most of all, theory and criticism brought by the opinions of local specialists as well as translations of selected texts of international scholars. The long-term aim of the editors is the support of critical thinking, initiation of discussion about the condition of contemporary art and its positions within local and Central European cultural area.

The structure of the magazine composed of three genre and thematic blocks is subject to this aim:   

The first and main block accounts for the scholar section of the magazine. In this part, there are published original scientific studies or previously unpublished specialized translations provided with abstracts in English language, keywords, corresponding footnotes and citations of relevant literature and sources. That is why all articles received are anonymously peer-reviewed by two reviewers (scholars in a discipline).

Occasionally, in this part of the magazine, we would also like to include older contributions of home and international provenience reprinting which, we think, can profoundly contribute to the discussion of some current specialist issues.

The part of this block of the magazine is a regular section Key Terms, in which we study the most recent specialist terminology from the area of visual arts and visual culture based on the successful publication of Key Terms of the Visual Art of the 2nd Half of the 20th Century. Grammatical and Semantic Characteristic (Ingrid Hrubaničová – Jana Geržová. Bratislava: Circle of Contemporary Art Profil and AFAD, 1998).         

The second block contains materials with formats attractive for readers such as interviews, surveys, discussions that the editorial office initiates on the occasion of important exhibitions, symposiums or key publications. In this way, we fulfil our two long-term aims. First of all, to make the results of research available to the wider cultural public in a form which is attractive also for non-expert readers.  Secondly, to support a discussion, which means, to create a space for art critics representing different, often opposing expert opinions provided that their contributions maintain scholar ethics. Part of this block of the magazine is a regular section Profile, in which we introduce youngest artists from Slovakia and the Central European region currently entering the art scene. The final part of the magazine is dedicated to specialist reviews of current and significant exhibitions and publications.

 Editor – in – chief:  Jana Geržová

Contact: mobil: +421903/749411, e-mail:jgerzova@gmail.com

Editor – in – chief Deputy: Michal Murin

The magazine comes out four times a year

Language: Slovak, abstract: English

Editorial Board: prof. Ladislav Čarný, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava; prof. Daniel Fischer, artist, Bratislava; prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD., Institute of Art History of Slovak Academy of Sciences; prof. Monika Mitášová, PhD.,Faculty of Philosophy and Arts,Trnava University; Juraj Mojžiš, independent art critic and curator; doc. Pavlína Morganová, PhD., Academic Research Centre of the Academy of Fine Arts, Prague (CZ); PhDr. Katarína Rusnáková, PhD., The Faculty of Fine Arts, Academy of Arts in Banská Bystrica. doc. Mgr. Anna Vartecká, Ph.D., Faculty of Art and Design, Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem (CZ)

ISSN: 1335-9770

Supported using public funding by Slovak Arts Council

The studies written for the Profile magazine are anonymously peer-reviewed by two reviewers (scholars in a discipline)

Indexed by EBSCO

Distribution: Mediaprint-Kappa Pressegroso, a.s.
Oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183
830 00 Bratislava 3
Annual subscription 7,60 EUR
Subscription: https://www.ipredplatne.sk/katalog-produktov/noviny-a-casopisy/profil-sucasneho-vytvarneho-umenia#subscription_period=5252