PROFIL č. 3 2016

EDITORIÁL
ŠTÚDIA / STUDY
Martina Pachmanová: Proti panství ducha, vědy a rozumu. Mária Bartuszová mezi biomorfologií a fyzikou / Against the Rule of Mind, Science and Reason: Mária
Bartuszová between Biomorphology and Physics
FEM POZITÍV / FEM POSITIVE
Jana Geržová: Katarína Poliačiková
PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL
Juraj Gábor
Peter Megyeši: Rámce, kontexty, videnie, gradácia: Poznámky k tvorbe Juraja Gábora / Frameworks, Contexts, Vision, Gradation: Notes on the Art of Juraj Gábor
Juraj Gábor v rozhovore s Petrom Megyešim / Juraj Gábor in the interview with
Peter Megyeši
RECENZIA VÝSTAVY / REVIEW OF EXHIBITION
Nové podoby eko umenia. Medzinárodné bienále mladých, Moskva 2016 / The
New Forms of Eco Art. Moscow International Biennale for Young Art, 2016
POST SCRIPTA
Juraj Mojžiš: Sigmar Polke
Etienne Cornevin (1950 – 2016)
Jana Geržová: Úvaha o tom, čo dal Etienne Cornevin Slovensku a čo dalo ono jemu / A reflection on what has Etienne Cornevin given to Slovakia and what has Slovakia given to him
Peter Brabenec (Paríž): Súčasné slovenské a české umenie očami francúzskeho
kritika / Contemporary Slovak and Czech art Through the Eyes of a French Critic
Jana Geržová / Daniel Fischer, Marián Mudroch, Igor Minárik, Ladislav Čarný: Kto
bol Etiene Cornevin? / Who Was Etienne Cornevin?