PROFIL č. 3 2021

EDITORIÁL / FROM THE EDITOR
ŠTÚDIA / STUDY
Marianna Placáková: Možnosti emancipace a odkaz (post)socialismu: Jak rozumět postojům českých umělkyň k feminismu / Women’s Agency and Legacy of (Post)Socialism: Understanding Czech Women Artists‘ Attitudes Towards Feminism
SEKUNDÁRNY ARCHÍV / SECONDARY ARCHIVE
Jana Geržová: Primárne zdroje, sekundárny archív / Primary Sources, Secondary Archive
ANKETA / GUESTIONNAIRE
Jana Geržová / Lucia Kvočáková / Petra Hanáková / Katarína Rusnáková / Lenka Kukurová
Lucia Kvočáková: „O podobe archívu sme s partnermi dlho diskutovali“ /“Discussions with partners about what the archive should look like were lengthy.”
Petra Hanáková: „Pojem ʿarchívʾsa v digitálnych súvislostiach chápe dosť odlišne, ako ho vnímala vaša a ešte i moja generácia.“/ “The term ‘archive’ is today understood with respect to digital and database associations very differently to how your and even my generation perceived it.”
Katarína Rusnáková: „Očakávala som, že východiskom bude umeleckohistorický výskum“/ “I expected the starting point would be a survey on art history.”
Lenka Kukurová: „Je škoda, že z výberu vypadli práve dve autorky, ktoré sa dlhodobo hlásia nielen k feminizmu, ale aj k aktivizmu.“ „I tis a pity that just two artists dropped out of selection, who hava long been committed not only to feminism, but also to activism.“
ZÁPADNÝ FEMINIZMUS / WESTERN FEMINISM
Martha Rampton: Štyri vlny feminizmu / Four Waves of Feminism
FEM POZITÍV / FEM POSITIVE
Jana Geržová: Ladislav Čarný – Vysávanie pre mužov / Vacuuming for Men
PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL
Tijana Radenković
„Je dôležité preskúmať svoje vlastné hranice.“ Tijana Radenković v rozhovore s Ivanou Moncoľovou / “It is important to test one’s own boundaries.” Tijana Radenković in an interview with Ivana Moncoľová
RECENZIE VÝSTAV / EXHIBITIONS REVIEWS
Peter Megyeši: Od radosti k znepokojeniu: Metaforum Martina Piačeka / From Joy to Uneasiness: Metaforum by Martin Piaček
Roman Gajdoš: Výpoveď o svete optikou figurálnej maľby / Testimony of the World through the Lens of Figural Painting
Z ARCHÍVU / FROM ARCHIVE
Andrej Botek: Ustálená Fragmentárna Oscilácia, alebo ako som (ne)poznal Júliusa Kollera /
Steady Fragmentary Oscillation, or How I (Didn’t) Know Július Koller