PROFIL č. 3 2017

EDITORIÁL / CONTENS
EDITORIÁL / EDITORIAL
ŠTÚDIE/STUDIES
Roland Barthes: Umělá hmota / Plastic
Amanda Boetzkes a Andrew Pendakis: Vízie večnosti: Plast a ontológia ropy / Visions of Eternity: Plastic and the Ontology of Oil
Jana Geržová: Umenie v dobe plastovej / Art in the Age of Plastic
FEM POZITÍV / FEM POSITIVE
Lenka Kukurová: Mária Čorejová – Uhol pohľadu / Point of View
PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL
Tomáš Klepoch
„Najprogresívnejším umením bolo, je a vždy bude iba myslieť“ Tomáš Klepoch odpovedá na otázky Omara Mirzu / “The most progressive art was, is and will always be just to think” Tomáš Klepoch answering the questions of Omar Mirza
RECENZIA VÝSTAVY / REVIEW OF EXHIBITION
Jozef Cseres: Robert Rauschenberg retrospektívne / Robert Rauschenberg in Retrospect
RECENZIE PUBLIKÁCIÍ / REVIEW OF PUBLICATIONS
Peter Megyesi: Sprievodca špekulatívnym realizmom / A Guide to Speculative Realism
(The third final part of the review)
Marian Zervan: Maľba Rudolfa Filu v interpretácii Petra Michaloviča a Ľudovíta Hološku / Painting of Rudolf Fila as interpreted by Peter Michalovič and Ľudovít Hološka
POST SCRIPTA
Juraj Mojžiš: Albert Marenčin, alebo surrealista regentom patafyzického kolégia / Albert Marenčin, or a Surrealist as Regent of a Pataphysics Collegium
Z ARCHÍVU / FROM ARCHIVE
„Bienále je iba jedna z mnohých minulých a budúcich výstav“ Jozef Jankovič v rozhovore s Janou Geržovou / “The Venice Biennale is just one of the many past and future exhibitions”
Jozef Jankovič in an interview with Jana Geržová