Profil č. 2 2017

OBSAH 2/2017
EDITORIÁL / EDITORIAL
ŠTÚDIA
Zora Rusinová: Seriálnosť a repetícia v súvislostiach techník, prístupov a stratégií vizuálneho umenia / Seriality and Repetition in the Correlations of Techniques, Approaches and Strategies of Visual Arts
Denisa Tomková: Sociálne-angažované umenie a jeho globálna proliferácia a lokálna genealogická analýza / Biopolitical Art as Socially-Engaged Art in Central-Eastern Europe in the New Millennium
PROFIL PROFILU
Daniela Krajčová
Nina Vrbanová: Investigatívne správy z okraja. Krátky úvod do tvorby Daniely Krajčovej / Investigative Reports from the Edge. A short introduction to the oeuvre of Daniela Krajčová
Prítomnosť bude rovnaká, ťažká ako predtým. Rozhovor Niny Vrbanovej s Danielou Krajčovou / The Present Time will be the Same, Hard as Before
Interview of Nina Vrbanová with Daniela Krajčová
RECENZIA VÝSTAVY
Jozef Cseres: Milan Grygar, Phill Niblock, Milan Adamčiak – tri príbehy z dejín umeleckých intermédií / Milan Grygar, Phill Niblock, Milan Adamčiak – Three Stories from the History of Intermedia Art
Jozef Cseres: Big Light ako svetlo nádeje v kríze reprezentácie? / Big Light as a Ray of Hope in the Crises of Representation?
RECENZIA PUBLIKÁCIE
Katarína Ihringová: Čo je nové v estetike?/ What´s New in Aesthetics?
Peter Megyeši: Sprievodca špekulatívnym realizmom 2 / A Guide to Speculative Realism 2
FEM POZITÍV
Alexandra Tamásová: Lucia Dovičáková – Dojka. Ženská práca / Wet Nurse. Women’s Work