PROFIL č. 3 2022

EDITORIÁL/FROM THE EDITOR
NÁVOD NA PREŽITIE/INSTRUCTIONS FOR SURVIVAL
NÁVOD NA PREŽITIE Jana Geržová/Ladislav Čarný/Nina Vidovencová
PROFIL PROFILU/PROFILE OF PROFIL
Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko
Erik Vilím: Archeológia budúcnosti/Archaeology of the Future
„Od umenia nemáme až také vysoké očakávania – vytvára akýsi „informačný šum“, do ktorého sa vieme pripojiť, čerpať z neho, prípadne ho jemne upravovať“ Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko v rozhovore s Erikom Vilímom
POSTHUMANISTICKÝ SLOVNÍK POJMOV/POSTHUMAN GLOSSARY
Timotheus Vermeulen: Metamodernizmus/Metamodernism
STRATENÉ DESTINÁCIE/LOST DESTINATIONS
Jozef Cseres: Ellen Harvey – turistická sprievodkyňa po navždy stratených destináciách/Tourist Guide Across the Forever Lost Destinations
FEM POZITÍV/FEM POSITIVE
Lenka Kukurová: Robert Gabris – INSECTOPIA
DOCUMENTA 15
Jana Geržová: documenta 15: Zmena paradigmy alebo riziká interkultúrneho dialógu/documenta 15: A Paradigm Shift or the Risks of Intercultural Dialogue
MANIFESTA 14
Jana Geržová/Pavlína Fichta Čierna/Ľubomíra Sekerášová/Leontina Berková:
Slovenské umelkyne na Manifesta 14/ Slovak Female Artists at Manifesta 14
ŠTÚDIE/STUDIES
Júlia Chodúrová Bútorová: V akých kontextoch interpretovať čínske umenie nových médií?/In what Contexts Should we Interpret Chinese New Media Art?
Alexandra Tamásová: Psychedelické umenie (?) na Slovensku. O vybraných aspektoch tvorby Antona Jasuscha, Stana Filka a Erika Bindera/ Psychedelic Art (?) in Slovakia.
On Selected Aspects of the Oeuvre of Anton Jasusch, Stano Filko and Erik Binder