PROFIL č. 3 2020

EDITORIÁL From the Editor
Iný pohľad na človeka, prírodu a kultúru /Different Views of Man, Nature and Culture
Rosi Braidotti: Posthumanistické humanitné vedy / Posthuman Humanities
Profil Profilu/Profile of Profil
Michal Machciník
Peter Megyeši: Periférie, hranice a momenty prechodu//Periphery, Boundaries and Moments of Crossing Over: Notes on the Work of Michal Machciník
„Putovanie na konkrétne miesta vnímam ako súčasť celého procesu tvorby.“ Michal Machciník v rozhovore s Petrom Megyešim /“I see the wandering itself to a concrete place to be part of the whole process of my work.” Michal Machciník, in conversation with Peter Megyeši
Fem pozitív/Fem positive
Lenka Kukurová: Ivana Šáteková – Chronológia sociálneho nátlaku/Chronology of Social Pressure
Fenomén AIDS /AIDS Phenomenon
Katarína Rusnáková: Reakcia na pandémiu AIDS v USA: nové formy kultúrneho aktivizmu a vizuálne umenie tematizujúce politiku identity, problémy rodu a traumu/Response to the AIDS Pandemic in the USA: New Forms of Cultural Activism and Visual Art Thematizing Identity Politics, Gender Issues and Trauma
Rozhovor / Interview
Každé scitlivovanie voči tomu, čo nie sme my, ale pritom to má rovnaké právo byť na zemi ako my, môže spôsobiť iba zlepšenie nášho života…“ Juliana Mrvová v rozhovore s Janou Geržovou/Any sensitivity toward something other than us, but having just as much right as we to be on the planet, can only improve our lives…” Juliana Mrvová, in conversation with Jana Geržová
Liečivé umenie záhrady. Monty Don v rozhovore so Simonom Grantom/ The Healing Art of the Garden. Monty Don, in conversation with Simon Grant
Recenzie výstav/Exhibition Reviews
Michaela Kučová: Artrooms Moravany 2: Nebrániť sa nádeji/Artrooms Moravany 2: Don’t Resist Hope
Post scripta/Post Scripta
Juraj Možiš: Za zvecnením vecí. K výstave Svätozára Mydla/ Behind the Objectivity of Things. To the exhibition of Svätozár Mydlo