Profil č. 1 2017

Editorial / Editorial

ŠTÚDIE / STUDIES
Zora Rusinová: Seriálnosť a repetícia v súvislostiach techník, prístupov a stratégií vizuálneho umenia / Seriality and Repetition in the Correlations of Techniques, Approaches and Strategies of Visual Arts

Jan Verwoert: Prečo konceptuálni umelci a umelkyne opäť maľujú? / Why Are Conceptual Artists Painting Again?

Jana Geržová: Smrť maľby a súvisiace problémy / The Death of Painting and Related Issues

PROFIL Profilu PROFILE OF PROFIL
František Demeter

Gabriela Kisová: Maľba v medzipriestoroch – tvorba Františka Demetera v rozšírenom poli maľby / The Painting in Interspaces – Artwork of František Demeter in the Expanded Field of Painting

„Snaha priblížiť sa k maľbe z inej strany“ František Demeter v rozhovore s Gabrielou Kisovou / “An attempt to approach painting from a different angle” František Demeter in an interview with Gabriela Kisová

FEM POZITÍV FEM POSITIVE
Barbora Geržová: Lucia Tallová – Paper Stories

RECENZIA VÝSTAVY REVIEW OF EXHIBITION
Lenka Kukurová: Rodová slepota ako kurátorský rámec / Gender Blindness as a Curatorial Framework

RECENZIA PUBLIKÁCIE REVIEW OF PUBLICATION
Peter Megyeši: Sprievodca špekulatívnym realizmom / A Guide to Speculative Realism

POST SCRIPTA
Juraj Mojžiš: Prebudené obrazy sna II / Awakened Images of a Dream II

Z ARCHÍVU FROM THE ARCHIVE
Michal Šedík: Platón a readymade Marcela Duchampa / Plato and Readymade of Marcel Duchamp